Nacházite se: Info pro účastníky soutěže » Provozní řád

Kontakty:

Sport Centrum Běchovice Richtrova 536; 190 11
Praha 9 Běchovice

mob.: 724 363 594
mob.: 724 366 372
sportbechovice@email.cz

Otevírací doba:
Květen - Září
Po-Ne 9:00 - 21:00
Říjen - Duben
Po-Ne 10:00 - 16:00

Sportovní hala:
Po-Ne 7:00 - 23:00

Provozní řád

Sportovního centra Běchovice

 

Provozovatel: Milan a Jitka Štěpánovi

Tento provozní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků sportovního centra. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

I. Účel víceúčelového centra

Centrum je určeno k provozování sportovních činností v podobě: malá kopaná, florbal, házená, tenis, nohejbal, volejbal, badminton, basketbal, stolní tenis. Pro tyto sporty slouží víceúčelová hala a víceúčelové venkovní hřiště. Navíc pro stolní tenis je vyčleněn prostor mezi technickou budovou a budovou haly, kde je na asfaltovém podkladu instalován jeden betonový stůl. Součástí areálu je skatepark.
Ve víceúčelové sportovní hale jsou umístěny šatny, umývárny, sprchy a technické zázemí centra.
Hřiště a provozní objekt jsou určeny pro veřejnost a na základě dohody v určitých hodinách vyčleněny pro školské, sportovní a společenské zařízení a organizace.

II. Správa areálu

Celý areál spravuje určený správce Úřadem městské části Praha – Běchovice.
Určený správce zajišťuje pravidelnou údržbu zeleně a hrací plochy.
Správce otevírá a zavírá areál a jednotlivá sportoviště, zapůjčuje sportovní vybavení (sloupky, sítě, míče apod.) .
Správce dohlíží na dodržování pořádku a Provozního řádu pro návštěvníky víceúčelového hřiště (příloha č.1) a víceúčelové haly (příloha č.2).
Správce je oprávněn vykázat z centra ty uživatele, kteří nedbají jeho pokynů a nedodržují Provozní řády jednotlivých sportovišť pro návštěvníky.
Správce neručí za odložené věci v areálu sportovního centra.
Provozní doba pro veřejnost může být upravena z důvodů předem domluvených akcí školských, sportovních a společenských zařízení a organizací popř. skupiny občanů, či vzhledem k povětrnostním podmínkám nebo ročnímu období.
Provozní řád areálu pro veřejnost a Provozní doba (příloha č. 3) budou umístěny u vstupu do areálu sportovního centra.

III.PROVOZNÍ POKYNY

 1. pro návštěvníky veřejného víceúčelového sportovního centra
  V zájmu udržení bezpečnosti, pořádku a ochrany majetku jsou uživatelé (návštěvníci) sportovního areálu povinni respektovat Provozní řád a uposlechnout pokynů osob určených provozovatelem, tj. správce hřiště a dozorujících osob.
 2. Uživatelem (návštěvníkem) se stává každý, kdo vstupuje do areálu sportovního centra nebo na jednotlivé sportoviště. Vstup na jednotlivá sportoviště vždy ohlásí správci areálu nebo odpovědné osobě.
 3. Správce areálu dohlíží na udržování pořádku a Provozního řádu, přijímá objednávky na rezervace a zapůjčuje sportovní vybavení.
 4. Vstup do areálu sportovního centra je možný pouze v provozní době. Zdržovat se v areálu sportovního centra mimo provozní dobu je zakázáno.
 5. Uživatel (návštěvník) je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli areálu sportovního centra v plné výši.
 6. Za újmu na zdraví nebo majetku návštěvníků, vzniklou při sportovní i jiné činnosti, provozovatel neodpovídá. Dále provozovatel neodpovídá za vzniklou újmu na zdraví z důvodu nevhodného užívání sportovního vybavení a vybavení sportovišť.
 7. Osoby mladší 15-ti let mohou využívat veškerá sportoviště pouze pod dohledem a odpovědnosti osoby starší 18-ti let.
 8. Provozovatel (správce) neručí za odložené věci, peníze a jiné cennosti návštěvníků sportovního centra.
 9. Do areálu se nesmí vnášet předměty nesouvisející se sportovní činností, návštěvník je rovněž povinen si vnesené věci odnést.
 10. Veškeré zařízení a plochy areálu musí uživatel užívat pouze k účelu, ke kterému jsou určeny. Neoprávněným osobám je zakázáno manipulovat s provozním zařízením haly (termostaty, vypínače, ovládání nářadí apod.).
 11. Vstup na víceúčelová sportoviště je povolen jen za těchto podmínek
  • jen v očištěné sportovní obuvi s rovnou podrážkou (hala navíc světlá podrážka)
  • vstup v obuvi s hliníkovými a umělohmotnými špunty a v tretrách s hřeby určenými pro antukový a škvárový povrch se zakazuje
  • je zakázáno věšet se na ochranné sítě, branky a koše na basketbal a svévolně poškozovat zařízení a vybavení sportovišť
 12. V areálu sportovního centra je přísně zakázáno:
  • kouření mimo vyhrazená místa a manipulace s otevřeným ohněm
  • požívání alkoholických nápojů a požívání jiných omamných prostředků
  • jízda na kole, motorkách, používání kolečkových bruslí, skateboardů apod. nejedná-li se o řízenou akci
  • vodění psů a jiných zvířat do areálu sportovního centra nejedná-li se o řízenou akci
  • používat žvýkačky a jiné produkty, které závažně narušují pořádek a čistotu v areálu sportovního centra
 13. Správce hřiště půjčuje sportovní vybavení za těchto podmínek:
  • předložení identifikačního průkazu a složení kauce do výše 2000,- Kč v závislosti na hodnotě vypůjčeného vybavení (sítě, sloupky, míče apod.)
  • půjčovné je stanoveno na 40,- Kč/ 1 kus vybavení za každou započatou hodinu výpůjčky (síť, sloupky, míč apod.)
 14. Hrací doba na sportovištích v době určené pro veřejnost, je 60 minut a je započata smluvní hodinou. V případě překročení smluvní hodiny je uživatel povinen uhradit celou částku za započatou hodinu.
 15. V provozním objektu je pro návštěvníky areálu sportovního centra volně přístupné WC. Šatny a umývárny mohou být návštěvníky areálu využívány za těchto podmínek:
  • při vyhrazení sportoviště, herních prvků nebo celého areálu je užívání šaten a umýváren zahrnuto v ceně za tuto rezervaci
  • ostatní návštěvníci areálu mohou využít šatny a umývárny po zaplacení poplatku ve výši 50,- Kč
 16. V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník správcem nebo jinými odpovědnými osobami z areálu sportovního centra vykázán, a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR a Městské policie.
 17. Provozní doba :
  1. Hala :
   celoročně - Po - Ne 8:00 – 23:00 hodin

  2. Nekrytá sportoviště :
   Květen – září Po - Ne 9:00 – 21:00 hodin
   Říjen – duben Po - Ne 10:00 – 16:00 hodin

Tísňové telefonní linky:

Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky, apod.…), která ohrožuje osoby, majetek, zvířata nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo
150 HASIČI
Hasičský záchranný sbor ČR

Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život na telefonní lince
155 ZÁCHRANKA
Zdravotnická záchranná služba kraje

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní číslo
158 POLICIE
Policie České republiky

156 Městská (obecní) policie

112 Jednotné evropské číslo tísňového volání
je určeno především pro cizince a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

 • Co přesně se stalo - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat
 • Přesné místo hlášené události - tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události
 • Informace o postižených - pohlaví, přibližný věk, počet postižených
 • Informace o volajícím – jméno a číslo telefonu pro zpětný dotaz

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník / dispečer ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s operačním pracovníkem/dispečerem.

K upřesnění místa události:
V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru sdělte: adresu a čísla domu (jsou důležitá obě čísla - červené i modré), patro a jméno majitele bytu, jak najít dům (hlavně na sídlištích)

Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích sdělte: stručný a výstižný popis místa události, např. typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice apod.

Správce areálu SCB : Štěpán Milan 724 366 372
Štěpánová Jitka 724 363 594

Tento provozní řád byl schválen starostou ÚMČ Praha-Běchovice dne 1. září 2009 a je účinný dnem 1. září 2009.


V Běchovicích dne 25.srpna 2009
Ing. Ondřej Martan
starosta ÚMČ Praha-Běchovice